logo KOMA Austria GmbH

19 fotos

KOMA MOD­U­LAR bei Design­blok 2016


KOMA MODULAR vystavovala designové moduly na výběrové akci DESIGNBLOK & FASHION WEEK v Praze na Holešovském výstavišti. Firma zde představila ve třech City modulech realizace modulárních staveb včetně zatím nejznámějšího modulárního objektu pavilonu pro EXPO 2015 v Miláně, dále přehled architektonických soutěží, které firma pořádá více jak deset let a propaguje tak modulární výstavbu a učí mladé architekty používat velkoprostorové moduly. Ve třetím City modulu ukázala nepřeberné možnosti využití City modulů pro různé účely včetně úspěšného Lighthouse. Velký zájem odborné i laické veřejnosti nás utvrdil, že jdeme správnou cestou a že modulární architektura má budoucnost.

Beratung
Klassifizierung:Spezialmodule / City module
Baujahr:2016
Land:Tschechische Republik
Technische Spezifikation: Bauzeit: 2 dny
Produktionszeit: 14 dní
Anzahl der Module: 3
Nutzfläche: 45
Produktreihe: CityModul
Kauf/Miete:Mietobjekte

KOMA MOD­U­LAR vys­tavo­vala desig­nové mod­u­ly na výběrové akci DESIGN­BLOK & FASH­ION WEEK v Praze na Holešovském výs­tavišti. Fir­ma zde před­stavi­la ve třech City mod­ulech real­izace mod­ulárních staveb včet­ně zatím nejznámějšího mod­ulárního objek­tu pavilonu pro EXPO 2015 v Miláně, dále přehled architek­ton­ick­ých soutěží, které fir­ma pořádá více jak deset let a propagu­je tak mod­ulární výs­tavbu a učí mladé architek­ty použí­vat velko­pros­torové mod­u­ly. Ve třetím City mod­u­lu ukáza­la nepře­berné možnos­ti využití City mod­ulů pro různé úče­ly včet­ně úspěšného Light­house. Velký zájem odborné i laické veře­jnos­ti nás utvrdil, že jdeme správ­nou ces­tou a že mod­ulární architek­tu­ra má budoucnost.Zurück